Gallegos

Galegos 23 | I / 2017

G23 00_cubierta_FINAL.qxd:MaquetaciÛn 1

15 €

Índice

Entrevistas | Entrevistas

Manuel Sánchez Salorio:  «Qué cosa sea ser una nación no es un asunto claro»| Perfecto Conde.

Jorge Lemus, ministro de la Salud de la Argentina | Manuel Pombo Arias.

Víctor López-Rúa: «El espectador debe penetrar en el cuadro»| Fátima Otero Bouza.

Caderno Isaac Díaz Pardo | Cuaderno Isaac Díaz Pardo

Un artista plural e con talento. | Xavier Seoane.

A obra cerámica de Isaac Díaz Pardo | Teresa Pena Moreda y Fernando Arribas.

Encontros estivais de Sargadelos | Andrés Varela.

O rueiro de Sargadelos | Daniel Beiras García-Sabell.

Isaac enxeñeiro-ceramista: técnicas, métodos e organización do traballo no proceso de fabricación da porcelana | Camilo Díaz Arias de Castro.

A recuperacion do Seminario de Estudos Galegos | Francisco Díaz-Fierros Viqueira.

Isaac e a memoria histórica: Ediciós do Castro | Xesús Alonso Montero.

Encontro co exilio republicano na Arxentina | Ramón Villares.

Arte, deseño, industria: o Laboratorio de Formas de Galicia | Xosé Díaz Arias de Castro.

A obra literaria de Isaac | Esperanza Mariño Davila.

Crónicas | Crónicas

De cando Galicia fabricaba tabaco | Manuel Lara Coira.

Rehabitacion del edificio de la antigua «Real Fábrica de Tabacos»| Ernesto J. Muntaner Pedrosa.

El paisaje veegtal de A Ribeira Sacra | Javier Guitián, José L. M. Villar y Augusto Pérez-Alberti.

Sergio Portela, gesamtkunstwerk | Antón Sobral.

Entrevista a Sergio Portela: «Vén o mar picado» | Marcial Gondar.

Noticias | Noticias

Artigos | Artículos

V Cententario da Reforma Protestante. A inmensa farsa cristiá | Xavier Alcalá.

Cervexa e letras de nós. Literatos con bock na man | Xavier Castro.

Persoeiros | Personajes

Isaac Díaz Pardo | López.