Gallegos

Número 9 | I / 2010

untitled

 15 €
 3 € (ebook)


Algúns cambios

Nesta edición da nosa revista, levamos a cabo dou cambios importantes. Un afecta ao número de páxinas e outro ao tratamento dos idiomas.

O lector observará que os textos, que na maioría dos casos viñan ofrecéndose en versión bilingüe, aparecen neste número só nun

dos dous idiomas: a lingua na que cada autor escribiu o seu artigo. Esta modificación non significa de ningún modo que teñamos cambiado a
nosa posición a respecto do idioma galego. Débese, única e  exclusivamente, á crise económica na que todos andamos  concernidos. A nosa

maneira de afrontala é reducindo custos minguando o número de páxinas sen  afectar en absoluto ao conxunto dos contidos. Aínda que o

noso  obxectivo é chegar ás comunidades galegas no exterior, estamos convencidos de que a boa vontade dos nosos lectores e a

súa  intelixencia cara a estas medidas, axudaranos extraordinariamente a facérmonos comprensibles en todos e cada un dos temas pubricados.

Non temos cuotas preestabrecidas para cada un dos dous idiomas. Sempre respectaremos os orixinais tal e como nos sexan entregados.

Cada autor expresarase libremente no idioma, galego ou castelán, que el escolla. Galegos expresa o máis sentido agradecemento pola

atención que decidan seguir prestándonos. G

Índice

Entrevistas | Entrevistas
Ramón Villares, presidente do Concello da Cultura Galega: “O Consello non é un tarro de esencias” I Perfecto Conde.

Carlos Esteban Deive: “Soy un gallego que ama su tierra
con pasión y, por tanto sumamente morriñoso” I Manuel Pombo.

Cuidar la piel. Hugo Vázquez Veiga, jefe de sección del Departamento de Dermatología del Hospital Clínico de Santiago I Javier García Sánchez.

Lucía Pérez: “Deberíamos abrir las mentes un poco más para incluir en nuestra música el pop gallego” I Gabi Dávila.

Caderno Leopoldo Nóvoa | Cuaderno
Leopoldo Nóvoa

Galego e crioulo: andaina vital de Leopoldo Nóvoa, artista de varios mundos I Xosé Ramón Fandiño.

Silencio do espazo en Nóvoa I Antón Patiño.

Simplemente Leopoldo I José Carlos Valle Pérez.

Diálogo coa materia I Mercedes Rozas.

Dos libros do infinito (Do lume e da cinza en Leopoldo Nóvoa) I Xavier Seoane.

Leopoldo Nóvoa. Memoriales I Ramiro Fonte.

Crónicas | Crónicas
Pontevedra y Torrente I José A. Ponte Far.

O Courel: unha ollada á serra I Javier Guitián, Luis Guitián, José L. Martínez Villar.

Eulogio Gómez Franqueira, el hombre del campo I Gonzalo Fernández.
La huella de Franqueira I G. F.

Historias de ultramar I Alfredo Ferreiro.

Apaja la luz I Manuel Pereira Quinteiro.

La Casa de Galicia en Montevideo, emblema del asociacionismo en la emigración I Laura Vieiro.

A radio televisión de Galicia, 25 anos xuntos I Mar Balseiro Seoane.

A Responsabilidade Social Empresarial en Galicia I Bel Llové.

Encarte | Encarte
El Búho gallego por Pedro Fernández de Castro,
VII Conde de Lemos I Introducción Alfonso Mato.

Galería de persoeiros | Galería de personajes
Manuel Fraga I Jaime Asensi.

Artigos | Artículos
Moitos seguimos a chamarlle mestre I Vicente Araguas.

O galego e a educación I Xosé Lastra Muruais.

Humor | Humor
López.